Sayl Resto Handelaarsovereenkomst
Laatste update: 20 mei 2018

Deze Koopovereenkomst ("Overeenkomst") is een wettelijke overeenkomst tussen u ("u", "uw") en Infinity Mobile NV, en in combinatie met de Sayl Resto Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid, regelt uw gebruik van de Sayl Resto applicatie en website, documentatie en andere gerelateerde producten en diensten (samen de "Diensten"). Lees deze Overeenkomst, de Gebruiksvoorwaarden van Sayl Resto en het Privacybeleid zorgvuldig door. Om de Services te kunnen gebruiken, dient u alle voorwaarden van deze Overeenkomst, de Gebruiksvoorwaarden van Sayl Resto en het Privacybeleid te accepteren.

Door deze voorwaarden te accepteren, erkent u dat deze een wettelijk bindend contract vormen tussen u en ons (en, indien van toepassing, elke organisatie namens welke u optreedt). Indien u optreedt namens een organisatie, bevestigt u dat u over de vereiste bevoegdheid, macht en recht beschikt om die organisatie volledig te binden. Indien u (of, indien van toepassing, uw organisatie) niet akkoord gaat met al deze voorwaarden (of indien u niet het recht heeft om uw organisatie te binden), dan is het u niet toegestaan om toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de Diensten, en dient u niet te klikken om deze voorwaarden te accepteren, en dient u niet verder te gaan.

Definities

"Koper" betekent elke persoon die een contante of mobiele betalingstransactie aangaat met een Handelaar.

"Geschil" betekent elke claim, controverse of geschil (ongeacht of er sprake is van een contract, onrechtmatige daad, billijkheid, wettelijke of enige andere wettelijke theorie) tussen u en Infinity Mobile, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle claims die op enigerlei wijze verband houden met deze Overeenkomst (met inbegrip van de schending, beëindiging of interpretatie ervan), elk ander aspect van onze relatie, en elk gebruik van de software of diensten van Infinity Mobile. "Geschil" omvat ook alle vorderingen die voor deze Overeenkomst zijn ontstaan en die na beëindiging van deze Overeenkomst kunnen ontstaan.

"Handelaar" betekent elke persoon/bedrijf die zich aanmeldt voor een Sayl Resto Account om productbestellingen te ontvangen.

"Sayl Resto" betekent Sayl Resto en haar leveranciers en licentiegevers (en haar en hun respectieve gelieerde ondernemingen, agenten, directeuren en werknemers).

Sayl Resto Account Registratie
U dient een account bij Sayl Resto te openen (een "Sayl Resto-account") om gebruik te kunnen maken van de Services. In ons registratieproces wordt u om informatie gevraagd, waaronder uw naam en andere persoonlijke gegevens. U dient nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken in antwoord op onze vragen. U moet deze en andere processen voltooien om toegang te krijgen tot de Services. U moet ook de informatie die u verstrekt up-to-date houden. Wij behouden ons het recht voor om het Sayl Resto Account op te schorten of te beëindigen van iedereen die onjuiste, onware of onvolledige informatie verstrekt, het Sayl Resto Account frauduleus gebruikt of niet aan de vereisten voor accountregistratie voldoet.

1 Naam
U dient uw naam en de naam van uw bedrijf (indien van toepassing) waarheidsgetrouw en juist te gebruiken wanneer u zich aanmeldt voor een Sayl Resto Account.

2 Verificatie en Inspectie
Indien uw aanvraag om een Sayl Resto Account te openen is goedgekeurd, kan Infinity Mobile u te allen tijde om aanvullende informatie vragen.

3 Uw Sayl Resto Account en termijn
U dient de Services te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving. Door het aanmaken van een Sayl Resto Account bevestigt u tevens dat u geen betalingen zult accepteren in verband met illegale activiteiten of goederen. Het tekenen van een Sayl Resto contract houdt in dat u zich bindt voor een periode van minimaal 1 jaar, waarbij facturatie of jaarlijks of maandelijks zal gebeuren.

4 Onze rol
Vergemakkelijken van de bestelling van producten (eten, drinken) in een take-away (click-and-collect), eat-in, levering of roomservice scenario. Wij faciliteren betalingen voor bestellingen die door klanten worden gedaan, maar wij doen niet de afhandeling van de betaling. Het innen en verkrijgen van geld wordt uitsluitend gedaan door een geaccrediteerde Payment Service Provider. Wij werken met verschillende Payment Service Providers, zoals Worldline e-payments, Adyen en Mollie. Wij helpen u bij het verzamelen, analyseren en doorgeven van informatie die in verband met deze bestellingen wordt gegenereerd.

Als Merchant erkent u dat Payment Service Providers (PSP) chargebacks en refunds kunnen doen in geval van credit cards en (minder waarschijnlijk) debit cards. Chargebacks en refunds vinden plaats wanneer Kopers niet tevreden zijn met de producten die zij bij u hebben gekocht. In het geval van terugbetaling, zal ofwel de PSP u kosten aanrekenen, ofwel zal u ons kosten aanrekenen (in het geval u een contract via ons als Merchant-of-Record heeft ondertekend). De meeste PSP's brengen ook een boete in rekening voor het extra werk dat een terugboeking met zich meebrengt.

5 Ongeoorloofd of onwettig gebruik
Als wij redelijkerwijs vermoeden dat uw Sayl Resto Account is gebruikt voor een ongeoorloofd, illegaal of crimineel doel, geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om informatie over u, uw Sayl Resto Account en al uw transacties te delen met justitie.

6 Verkoop van alcohol
Alcohol wordt alleen verstrekt aan personen van 18+.

7 Sayl Resto Account Geschiedenis
Overzichten van uw Sayl Resto Account activiteit, inclusief bestelgeschiedenis, zijn beschikbaar in de administratie-interface. Tenzij de wet dit voorschrijft, bent u als enige verantwoordelijk voor (a) het samenstellen en bijhouden van permanente gegevens van alle transacties en andere gegevens in verband met uw Sayl Resto-account en uw gebruik van de Services, en (b) het met elkaar in overeenstemming brengen van alle transactiegegevens die in verband staan met uw Sayl Resto-account. Als u van mening bent dat er een fout is gemaakt of dat er ongeautoriseerde transactieactiviteit is geassocieerd met uw Sayl Resto Account, stemt u ermee in onmiddellijk contact met ons op te nemen.

8 Ontvangstbewijzen
U dient uw Kopers op verzoek een schriftelijk ontvangstbewijs te overhandigen tijdens het afhalen van de afhaalmaaltijden, of de eat-in of roomservice. Sayl Resto registreert alleen een bestelling, en faciliteert de betaling van deze bestelling, Sayl Resto is echter geen kassa en verstrekt geen schriftelijke (geprinte) ontvangstbewijzen. U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om de Kopers te voorzien van ontvangstbewijzen, aankoopbewijzen of belastingfacturen, in elk geval zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, en wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de vorm, inhoud, nauwkeurigheid of verstrekking van dergelijke ontvangstbewijzen, aankoopbewijzen of belastingfacturen.

9 Belastingen
U bent verantwoordelijk voor het bepalen van alle belastingen die zijn vastgesteld, verschuldigd zijn of moeten worden geïnd, betaald of ingehouden om welke reden dan ook in verband met uw gebruik van onze software en diensten ("Belastingen"). U bent ook als enige verantwoordelijk voor het innen, inhouden, rapporteren en overmaken van correcte Belastingen aan de juiste belastingautoriteit. Wij zijn niet verplicht om te bepalen of Belastingen van toepassing zijn, noch zullen wij Belastingen berekenen, innen, rapporteren of afdragen aan een belastingdienst die voortvloeien uit een transactie. Infinity Mobile wijst specifiek elke aansprakelijkheid voor Belastingen af.

10 Klantenservice
Je bent zelf verantwoordelijk voor alle klantenservice beleid en kwesties met betrekking tot je goederen of diensten, met inbegrip van prijzen, uitvoering van bestellingen, annuleringen of no-shows door jou of een Koper, retourzendingen, restituties en aanpassingen, kortingen, functionaliteit en garantie, en feedback met betrekking tot ervaringen met je personeel, beleid of processen. Bij het uitvoeren van klantenservice, zult u zich altijd presenteren als een aparte entiteit van ons. Tussen u en ons zijn wij alleen verantwoordelijk voor klantenservice-kwesties die betrekking hebben op uw Sayl Resto-account.

11 Uw privacy
Uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Bij aanvaarding van deze overeenkomst bevestigt u dat u het Ask Emma Privacybeleid hebt gelezen, begrepen en aanvaard. In verband met de EU GDPR-verordening hebben wij een afzonderlijk addendum inzake gegevensverwerking opgesteld. Het gebruik van onze Diensten betekent dat u deze DPA aanvaardt.

12 Privacy van anderen
Door de Diensten te gebruiken, kunt u informatie ontvangen over Kopers of andere derden. U dient dergelijke informatie vertrouwelijk te houden en alleen te gebruiken in verband met de Diensten. U mag dergelijke informatie niet bekendmaken of verspreiden aan derden of de informatie gebruiken voor marketingdoeleinden, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming van de Koper of andere derde partij hebt gekregen. U bent als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle privacywetten die van toepassing zijn op uw gebruik van de Diensten.

13 Uw Inhoud
In verband met uw Sayl Resto-account, een bedrijfsvermelding en uw gebruik van de Diensten kunt u mogelijk foto's, logo's, producten, promoties en andere materialen of informatie uploaden of ter beschikking stellen ("Verkopersinhoud"). U stemt ermee in dat u geen Verkopersinhoud zult uploaden of verstrekken, tenzij u die inhoud zelf hebt gecreëerd of u daarvoor toestemming hebt van de eigenaar van de inhoud.

U verleent ons en onze dochterondernemingen, filialen en opvolgers een wereldwijd, niet-exclusief, royaltyvrij, volledig betaald, overdraagbaar en sublicentieerbaar recht om uw Verkoperinhoud te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, er afgeleide werken van voor te bereiden, te distribueren, in het openbaar uit te voeren en in het openbaar weer te geven in alle media om de Diensten en het bedrijf van Sayl Resto aan te bieden en te promoten, met of zonder toeschrijving of verwijzing naar u. U behoudt alle rechten op uw Verkoperinhoud, behoudens de rechten die in deze Overeenkomst aan Sayl Resto zijn toegekend. U kunt uw Verkoper Inhoud wijzigen of verwijderen via uw Sayl Resto Account of door uw Sayl Resto Account te beëindigen.

U stemt ermee in geen Verkoper Inhoud te uploaden of te verstrekken of anderszins via de Diensten materiaal te plaatsen, te verzenden, te distribueren of te verspreiden dat: (a) vals, misleidend, onwettig, obsceen, onfatsoenlijk, ontuchtig, pornografisch, lasterlijk, bedreigend, intimiderend, haatdragend, beledigend of opruiend is; (b) gedrag aanmoedigt dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd of aanleiding geeft tot civiele aansprakelijkheid; (c) in strijd is met enige plicht jegens of rechten van enige persoon of entiteit, met inbegrip van het recht op publiciteit, privacy of handelsmerk; (d) corrupte gegevens of andere schadelijke, verstorende of destructieve bestanden bevat; (e) producten of diensten adverteert die concurrerend zijn met de producten en diensten van Sayl Resto of haar partners, zoals bepaald door Infinity Mobile naar eigen goeddunken; of (f) naar het oordeel van Infinity Mobile bezwaarlijk is, een persoon of entiteit belemmert of beperkt in het gebruik of genot van een deel van de Diensten, of die Infinity Mobile, haar gelieerde ondernemingen, haar klanten of Kopers bloot kan stellen aan schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook.

Hoewel Infinity Mobile niet verplicht is om enige Verkoper Inhoud te screenen, bewerken of controleren, behoudt Infinity Mobile zich het recht voor, en heeft absolute discretie, om enige Verkoper Inhoud te verwijderen, screenen, bewerken of onbruikbaar te maken op elk gewenst moment en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving. U begrijpt dat door het gebruik van de Diensten, u blootgesteld kunt worden aan Verkoper Inhoud die beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend is. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige Verkoperinhoud, met inbegrip van enig verlies van of schade aan uw Verkoperinhoud.

14 Inbreuk op auteursrechten en handelsmerken
Infinity Mobile respecteert de auteursrechten en handelsmerkrechten van anderen en vraagt u om hetzelfde te doen.

15 Veiligheid
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen onopzettelijk verlies en tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Wij kunnen echter niet garanderen dat onbevoegde derden nooit in staat zullen zijn deze maatregelen te omzeilen of uw persoonlijke informatie voor ongeoorloofde doeleinden te gebruiken. U erkent dat u uw persoonlijke informatie op eigen risico verstrekt.

16 Beëindiging
Indien uw Sayl Resto Account wordt beëindigd of opgeschort, om welke reden dan ook of zonder reden, gaat u ermee akkoord: (a) gebonden te blijven aan deze Overeenkomst, (b) onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Diensten, (c) dat de onder deze Overeenkomst verstrekte licentie eindigt, (d) dat wij ons het recht voorbehouden (maar geen verplichting hebben) om al uw informatie en accountgegevens die op onze servers zijn opgeslagen te verwijderen, en (e) dat Infinity Mobile niet aansprakelijk zal zijn jegens u of enige derde partij voor beëindiging of opschorting van de toegang tot de Diensten of voor het verwijderen van uw informatie of accountgegevens.

17 Uw recht op beëindiging
U kunt deze Overeenkomst en andere overeenkomsten van Infinity Mobile te allen tijde beëindigen door uw Sayl Resto Account te sluiten.

18 Opschorting of Beëindiging door Ons
Wij kunnen deze Overeenkomst beëindigen of uw Sayl Resto Account opschorten of sluiten om welke reden dan ook of zonder reden op elk gewenst moment na kennisgeving aan u. Wij kunnen ook onmiddellijk (en zonder kennisgeving) de Services en de toegang tot uw Sayl Resto Account opschorten of beëindigen indien u (a) de voorwaarden van deze Overeenkomst, enige andere overeenkomst die u heeft met Infinity Mobile, of het beleid van Infinity Mobile heeft geschonden, (b) een onaanvaardbaar krediet- of frauderisico voor ons vormt, of (c) valse, onvolledige, onjuiste of misleidende informatie verstrekt of anderszins frauduleus of illegaal gedrag vertoont.

19 Effect van Beëindiging
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor compensatie, terugbetaling of schadevergoeding in verband met uw gebruik van de Diensten, of in verband met een beëindiging of opschorting van de Diensten.

20 Uw Licentie

Infinity Mobile verleent u een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, herroepelijke, niet-overdraagbare licentie, zonder het recht op sublicentie, voor elektronische toegang tot en gebruik van de Diensten, uitsluitend voor het beheren van uw producten, betaalmiddelen, point of sale gegevens, het verstrekken van e-mail ontvangstbewijzen aan uw klanten en het gebruik van andere Diensten zoals Infinity Mobile van tijd tot tijd beschikbaar kan maken via de Register applicatie, in overeenstemming met deze Overeenkomst. De Diensten omvatten onze website en alle mobiele applicaties, software, programma's, documentatie, tools, internet-gebaseerde diensten, componenten, en alle updates (inclusief software onderhoud, service-informatie, help content, bug fixes of onderhoudsreleases) daarvan aan u verstrekt door Infinity Mobile.

Hoewel we willen dat u geniet van de Diensten, mag u niet, noch mag u een derde partij toestaan om een van de volgende dingen te doen: (i) toegang verkrijgen tot of toezicht houden op materiaal of informatie op een systeem van Infinity Mobile met behulp van een handmatig proces of robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde middelen, tenzij u afzonderlijk een schriftelijke overeenkomst met Infinity Mobile hebt gesloten waarin wordt verwezen naar dit artikel 20(i) dat u uitdrukkelijk een uitzondering op dit verbod toestaat; (ii) software, materiaal of informatie van Infinity Mobile te kopiëren, op te slaan, te onderwerpen aan reverse engineering, te reproduceren, te wijzigen, afgeleide werken te maken, publiekelijk te tonen, opnieuw te publiceren, te uploaden, te posten, over te dragen, door te verkopen of te distribueren op welke wijze dan ook; (iii) derden toe te staan de Diensten te gebruiken en er voordeel uit te halen via een huur-, lease-, timesharing-, servicebureau- of andere regeling; (iv) enige rechten over te dragen die aan u zijn toegekend onder deze Overeenkomst; (v) de beperkingen in de headers voor uitsluiting van robots op de Diensten of enige andere dienst of product van Infinity Mobile te schenden, de technische beperkingen van de Diensten te omzeilen of te omzeilen, enig hulpmiddel te gebruiken om functies of functionaliteiten mogelijk te maken die anderszins in de Diensten zijn uitgeschakeld, of de Diensten te decompileren, te disassembleren of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen, behalve voor zover een dergelijke beperking uitdrukkelijk bij wet is verboden; (vi) handelingen te verrichten of trachten te verrichten die de goede werking van de Diensten zouden verstoren, de toegang tot of het gebruik van de Diensten door onze andere klanten zouden verhinderen of een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur zouden veroorzaken; of (vii) de Diensten anders te gebruiken dan uitdrukkelijk toegestaan onder deze sectie.

Alle rechten die u op grond van deze Overeenkomst worden verleend, worden onmiddellijk beëindigd in het geval dat u inbreuk maakt op enige bepaling of voorwaarde in deze Overeenkomst.

21 Eigendom
De Diensten zijn in licentie gegeven en worden niet verkocht of overgedragen. Infinity Mobile behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in deze Overeenkomst. De Diensten zijn beschermd door auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim en andere intellectuele eigendomswetten. Infinity Mobile bezit de titel, het auteursrecht en andere wereldwijde Intellectuele Eigendomsrechten (zoals hieronder gedefinieerd) in de Diensten en alle kopieën van de Diensten. Deze Overeenkomst verleent u geen rechten op de handelsmerken of dienstmerken van Infinity Mobile.

Voor de doeleinden van deze Overeenkomst betekent "Intellectuele Eigendomsrechten" alle octrooirechten, auteursrechten, maskers, morele rechten, rechten van publiciteit, handelsmerk, trade dress en dienstmerk rechten, goodwill, handelsgeheim rechten en andere intellectuele eigendomsrechten zoals die nu kunnen bestaan of hierna zullen ontstaan, en alle aanvragen daarvoor en registraties, verlengingen en uitbreidingen daarvan, onder de wetten van elke staat, land, grondgebied of andere jurisdictie.

22 Vrijwaring
U zult ons (en onze respectievelijke werknemers, directeuren, agenten, gelieerde ondernemingen en vertegenwoordigers) schadeloosstellen, verdedigen en vrijwaren van en tegen alle claims, kosten, verliezen, schade, vonnissen, belastingaanslagen, boetes, rente en onkosten (inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit elke claim, actie, audit, onderzoek of andere procedure die wordt ingesteld door een persoon of entiteit die voortvloeit uit of verband houdt met: (a) een feitelijke of vermeende schending van uw verklaringen, garanties of verplichtingen zoals uiteengezet in deze Overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot een schending van ons beleid; (b) uw ongeoorloofd, onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van de Diensten; (c) een transactie die door u via de Diensten is ingediend (met inbegrip van maar niet beperkt tot de juistheid van enige Verkopersinhoud of product-, dienst- of transactie-informatie die u verstrekt of een claim of geschil dat voortvloeit uit producten of diensten die door u worden aangeboden of verkocht); (d) uw schending van enig recht van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot enig recht op privacy, publiciteitsrechten of Intellectuele Eigendomsrechten; (e) de toegang van een andere partij tot en/of het gebruik van de Diensten met gebruikmaking van uw unieke naam, log-in, wachtwoord of andere toepasselijke beveiligingscode.

23 Vertegenwoordiging en Garanties
U verklaart en garandeert ons dat: (a) u de wettelijke meerderjarigheid in uw rechtsgebied hebt bereikt; (b) u in aanmerking komt voor registratie en gebruik van de Diensten en het recht, de bevoegdheid en het vermogen hebt om deze Overeenkomst aan te gaan en uit te voeren; (c) indien u de Diensten namens een organisatie registreert en gebruikt, u de bevoegdheid, de bevoegdheid en het recht hebt om namens de organisatie uit hoofde van deze Overeenkomst te handelen; (d) de naam die u bij uw registratie hebt opgegeven, uw naam of bedrijfsnaam is waaronder u goederen en diensten verkoopt; (e) u en alle door u geïnitieerde transacties zullen voldoen aan alle nationale, federale, staats- en lokale wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op u en/of uw bedrijf en werknemers, met inbegrip van alle toepasselijke belasting-, tewerkstellings-, loon- en uren-, en fooienwetten en -voorschriften in uw rechtsgebied; (f) u zult de Diensten niet gebruiken, direct of indirect, voor enige frauduleuze onderneming of op enige wijze die de werking van de Diensten verstoort; en (g) uw gebruik van de Diensten zal in overeenstemming zijn met deze Overeenkomst.

Geen garanties
DE DIENST WORDT GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS. HET GEBRUIK VAN DE SERVICE IS VOOR UW EIGEN RISICO. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDT DE SERVICE GELEVERD ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-INBREUK. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VERKREGEN DOOR U VAN INFINITY MOBILE OF VIA DE SERVICE ZAL ENIGE GARANTIE CREËREN DIE HIERIN NIET UITDRUKKELIJK WORDT VERMELD. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GARANDEREN INFINITY MOBILE, ZIJN LICENTIEGEVERS (EN HUN RESPECTIEVELIJKE DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN, AGENTEN, DIRECTEUREN EN WERKNEMERS) NIET DAT DE SERVICE NAUWKEURIG, BETROUWBAAR OF CORRECT IS; DAT DE SERVICE AAN UW VEREISTEN ZAL VOLDOEN; DAT DE SERVICE OP EEN BEPAALD TIJDSTIP OF LOCATIE BESCHIKBAAR ZAL ZIJN, ONONDERBROKEN OF VEILIG ZAL ZIJN; DAT EVENTUELE DEFECTEN OF FOUTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; OF DAT DE SERVICE VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. ALLE INHOUD OF GEGEVENS DIE WORDEN GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICE, WORDEN GEDOWNLOAD OP EIGEN RISICO EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW EIGENDOM OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE HET GEVOLG IS VAN EEN DERGELIJKE DOWNLOAD.

INFINITY MOBILE GARANDEERT, ONDERSCHRIJFT, GARANDEERT OF NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OP ZICH VOOR EEN PRODUCT OF SERVICE GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SERVICE OF EEN HYPERLINKED WEBSITE OF SERVICE, OF GEKENMERKT IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME, EN INFINITY MOBILE ZAL GEEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP ENIGERLEI WIJZE TOEZICHT HOUDEN OP EEN TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDE PARTIJ AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF SERVICES.

24a. Beperkingen van aansprakelijkheid en schadevergoedingen

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN INFINITY MOBILE, HAAR LEVERANCIERS OF HAAR LICENTIEGEVERS (OF HUN RESPECTIEVE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, DIRECTEUREN EN WERKNEMERS) IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG- OF EXEMPLARISCHE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADEVERGOEDING VOOR VERLIES VAN WINST, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN, DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN, HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN, OF HET NIET BESCHIKBAAR ZIJN VAN DE SERVICE. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID IS INFINITY MOBILE VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE, VERLIES OF LETSEL ALS GEVOLG VAN HACKEN, KNOEIEN OF ANDERE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SERVICE OF UW SAYL RESTO-ACCOUNT, OF DE INFORMATIE DIE DEZE BEVAT.

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, AANVAARDEN INFINITY MOBILE, HAAR LEVERANCIERS EN HAAR LICENTIEGEVERS (EN HUN RESPECTIEVE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, DIRECTEUREN EN WERKNEMERS) GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE (I) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN DE SERVICE; (II) PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SERVICE; (III) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ENIGE EN ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE DAAROP IS OPGESLAGEN; (IV) ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN TRANSMISSIE VAN OF NAAR DE SERVICE; (V) BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN EN DERGELIJKE DIE DOOR DERDEN NAAR OF VIA DE SERVICE KUNNEN WORDEN VERZONDEN; (VI) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD OF GEGEVENS OF VOOR VERLIES OF SCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN INHOUD OF GEGEVENS DIE VIA DE SERVICE ZIJN GEPLAATST, GEMAILD, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GESTELD; EN/OF (VII) INHOUD VAN VERKOPERS OF LASTERLIJK, AANSTOOTGEVEND OF ILLEGAAL GEDRAG VAN DERDEN.

IN GEEN GEVAL ZAL INFINITY MOBILE, AGENTEN, LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS (OF HUN RESPECTIEVELIJKE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, DIRECTEUREN EN WERKNEMERS) AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U VOOR ENIGE CLAIMS, PROCEDURES, AANSPRAKELIJKHEDEN, VERPLICHTINGEN, SCHADE, VERLIES OF KOSTEN IN EEN BEDRAG DAT HOGER IS DAN HET BEDRAG VAN DE VERGOEDINGEN DIE DOOR ONS ZIJN VERDIEND IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE SERVICE GEDURENDE DE PERIODE VAN DRIE (3) MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING GEEFT TOT DE VORDERING VOOR AANSPRAKELIJKHEID.

DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING ONGEACHT OF DE VERMEENDE AANSPRAKELIJKHEID IS GEBASEERD OP EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, SCHENDING VAN WETTELIJKE PLICHTEN, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE BASIS, ZELFS ALS INFINITY MOBILE OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE VOORNOEMDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET IN DE TOEPASSELIJKE JURISDICTIE.

De Diensten worden beheerd en geëxploiteerd vanuit faciliteiten in België. Infinity Mobile beweert niet dat de Diensten geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties. Zij die toegang zoeken tot of gebruik maken van de Diensten vanuit andere jurisdicties doen dit op eigen initiatief en zijn volledig verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke Belgische en lokale wetten en regelgevingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot export- en importregelgeving.

24b. Producten van Derden

Behoudens de aanvullende voorwaarden van derden van derde platformaanbieders, worden alle hardware en andere producten van derden die bij de Diensten zijn inbegrepen of worden verkocht uitsluitend geleverd volgens de garantie en andere voorwaarden die zijn gespecificeerd door de fabrikant, die als enige verantwoordelijk is voor de service en ondersteuning voor zijn product. Voor service, ondersteuning of garantie dient u rechtstreeks contact op te nemen met de fabrikant. INFINITY MOBILE GEEFT GEEN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DERGELIJKE PRODUCTEN VAN DERDEN, EN WIJST ELKE GARANTIE OF VOORWAARDE VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK, OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL UITDRUKKELIJK VAN DE HAND. IN GEEN GEVAL ZAL INFINITY MOBILE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF DEKKINGSSCHADE VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN PRODUCTEN VAN DERDEN OF ENIG BEDRAG HOGER DAN HET BEDRAG DAT DOOR U IS BETAALD VOOR HET PRODUCT DAT AANLEIDING GEEFT TOT ENIGE CLAIM.

25 Geschillen
Als er een geschil van welke aard dan ook ontstaat, willen wij uw problemen snel en naar uw tevredenheid begrijpen en oplossen. Neem contact op met Ask Emma Support met elk geschil. Als we uw problemen niet kunnen oplossen, gaan we akkoord met een informeel en goedkoop proces voor geschillenbeslechting dat individuele arbitrage vereist.

26 Toepasselijk recht
Deze overeenkomst en eventuele geschillen zullen worden beheerst door de rechtbank van Gent, België.

27 Recht op wijziging
Wij hebben het recht om de voorwaarden van deze Overeenkomst op elk moment te wijzigen of aan te vullen, en om functies of aspecten van de Diensten te wijzigen, te verwijderen, stop te zetten of er voorwaarden aan te verbinden met een kennisgeving die wij naar eigen goeddunken redelijk achten in de gegeven omstandigheden, met inbegrip van een dergelijke kennisgeving op onze website askemma.eu, Twitter of elke andere website die door ons wordt onderhouden of waarvan wij de eigenaar zijn met het oog op het verlenen van diensten in het kader van deze Overeenkomst. Elk gebruik van de Diensten na onze bekendmaking van dergelijke wijzigingen houdt uw aanvaarding in van deze Overeenkomst zoals gewijzigd. Geschillen die vóór de wijziging zijn ontstaan, worden echter beheerst door de Overeenkomst die van kracht was toen het geschil ontstond.

28 Overdracht
Deze Overeenkomst, en alle rechten en licenties die krachtens deze Overeenkomst worden verleend, mogen niet door u worden overgedragen of toegewezen, maar mogen door Infinity Mobile zonder beperking worden toegewezen.

29 Andere Bepalingen
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Overeenkomst, zijn deze voorwaarden een volledige weergave van de overeenkomst tussen u en Infinity Mobile, en beschrijven zij de volledige aansprakelijkheid van Infinity Mobile en haar verkopers en leveranciers (inclusief verwerkers) en uw exclusieve rechtsmiddel met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de Diensten. In het geval van een conflict tussen deze Overeenkomst en enige andere overeenkomst of beleid van Infinity Mobile, heeft deze Overeenkomst voorrang met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst. Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is onder de toepasselijke wetgeving, dan zal deze worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling te bereiken, voor zover dit mogelijk is onder de toepasselijke wetgeving, en de overige bepalingen zullen volledig van kracht blijven.
PRODUCT
OPERATIONS
MARKETING
©2021 Infinity Mobile - Sayl
LEGAL